Nancy Polet – Kundalini-ontwaken (18 november 2023)